Vision & Värderingar

Vi söker ständigt efter vad Gud kallar New Wine att vara och göra. För många innebär New Wine en bra konferens, för andra är det en plats eller ett medel för att bli utrustad för tjänst för ytterligare några är det inspiration till ett mer kristuslikt liv.

Vår Vision

Lokala församlingar som förändrar nationer –  Vi vill se vår nation förändrad genom kristna som upplever glädjen i att tillbe Gud, genom friheten att följa Jesus och genom kraften av att bli fylld av den Helige Ande. 

Vi vill se församlingar som blir förnyade, stärkta och planterade, som lever ut Guds ord i varje område av livet, som tjänar Gud genom att sträcka sig ut till de förlorade, sargade och fattiga och som demonstrerar Guds rikes goda nyheter till alla.
Våra Värderingar

Kontinuitet & Förändring – Vi vill vara trogna förvaltare av ett oförändrat budskap om personen Jesus, Hans verk och av alla människors behov av personlig frälsning och helgelse. 

Samtidigt vill vi anpassa hur vi tillber, undervisar, är församling och hur vi missionerar, till kultur och kontext.

Korset & Uppståndelsen – Vi vill framhäva allt som Jesus har gjort för oss på korset och anta korsets väg själva, samtidigt som vi vet om att Hans uppståndelseskraft sätter oss fria.

Nådefull & Sanningsenlig – Vi vill vara vänliga och generösa i det vi säger och tänker om andra oavsett om de håller med oss eller inte, samtidigt som vi tydligt vill kommunicera vad vi tror och varför vi tror så.

Vår Vision
Vår Vision

Ledarskap & Varje-medlem-tjänst Vi vill träna och utrusta smorda, modiga och missionerande församlingsledare, samtidigt som vi vill utrusta varje kristen att tjäna som Jesus i sitt hem, på sitt arbete och i sin livssituation.

Mission & Samhälle – Vi vill se församlingen bli en missionsrörelse som älskar och når de förlorade, som tar hand om de fattiga och som kommer med rättvisa till hem, grannskap, arbetsplatser och nationer, samtidigt som vi vill vara en nådefull gemenskap i vilken människor kan finna gemenskap, helande, tro, hopp och kärlek.

Naturligt & Övernaturligt – Vi vill se varje kristen använda allt naturligt förnuft, all vishet och alla förmågor som vi har, samtidigt som vi lär oss verka i Andens övernaturliga gåvor för att betjäna andra i kärlek och kraft som Jesus gjorde.

Nu & Ännu inte – Vi vill proklamera Guds rikes goda nyheter och se dom bekräftas av mirakler, under och tecken samtidigt som vi betjänar alla med nåd, medvetna om att lidandet kommer att vara en del av livet till dess att Jesus återvänder för att göra allting nytt.

En annan dimension & Närvaro – Vi vill leva liv som prisar Guds enorma kraft, Hans majestät som sträcker sig långt utöver allt vi kan föreställa oss och Hans suveräna verk, samtidigt som vi upplever Hans intima närvaro i
mötet med Honom i innerlig lovsång.

Enhet & Mångfald – Vi vill samarbeta med alla som håller dessa värderingar högt, i öppen, ömsesidig och ansvarig vänskap, samtidigt som vi erkänner och ärar olikheter i ledarskapsstilar, församlingskaraktärer och samfundsinriktningar.

Ordet & Anden – Vi vill härleda allt vi tror, undervisar och gör till Bibeln som Guds nedskrivna ord, samtidigt som vi lär oss att höra och lyda Andens röst tala till oss som individer och till oss kollektivt.

Vi eftersträvar att nå vår vision genom:

1. Arbete med församlingsledare 2. Konferenser 3. Träningstillfällen 4. Resurser